כללי

 1. האתר משמש גם כחנות וירטואלית למכירת מוצריה של מורן אלחלל (להלן: "בעל האתר") והוא בבעלותה ומנוהל על ידה.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות ישירות במייל [email protected].
 3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר.
 4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי היא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא יהיה לו או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בעל האתר ו/או מי מטעמו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר ו/או בעל האתר. כן מוסכם ומובהר, כי בעל האתר ישתדל לעשות את מיטב יכולתו כדי להציג בפני לקוחותיו תמונות מדויקות ככל האפשר.
 8. בעל האתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 9. בעל האתר עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובעל האתר לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 10. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 11. בעל האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
 12. בעל האתר רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר (כגון טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט). בעל האתר רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 13. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. אם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשמה, הוא יכול לעשות זאת דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.
 14. לא ניתן לממש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר 

 1. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, בעל האתר לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לבעל האתר בגלל פרטים מוטעים, יחוייב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 3. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה.
 4. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 6. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לבעל האתר על ידי הלקוח.
 7. יודגש כי בעל האתר יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי כגון במקרים בהם:

– אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

– אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בבעל האתר, או בצדדים
שלישיים כלשהם.

– אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי
לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

– אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות
מקוון אחר שיציע האתר.

– אם ישנו חוב כספי לבעל האתר והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

– אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 2. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי בעל האתר, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 3. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון פייפאל, בעל האתר יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.
 4. על פי חוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת המבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוח, אלא אם נאמר אחרת.
 5. בנוגע להרשמה לסדנאות – אין ברישום הלקוח לסדנה כדי להוות אישור סופי להתקיימותה של הסדנא, והלקוח מודע לכך שייתכן שהסדנא תבוטל מסיבות שונות ולא יהיו ללקוח טענות בשל כך.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
 2. בידי המזמין בלבד (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 3. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים
  ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
 4. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה בחזרה אצל
  בעל האתר, יינתן זיכוי כספי מלא. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי
  שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה
  והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
 5. בעל האתר הוא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה.
 6. ניתן להחזיר את הפריט, שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית – תוך 14 יום מקבלתו.
 7. זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה
  באשראי/פייפאל.
 8. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 9. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח הביע רצון להחזירם – החזרתם תתאפשר עד 7 ימי עסקים. הלקוח יקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט בהנחה או בניכוי של 50 ₪ – הזול מביניהם. במידה ויבחר הלקוח בקבלת  זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) – שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם- ללא ניכוי.

אסקה ומשלוחים 

 1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.
 2. סכום דמי המשלוח יופיע במסגרת תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.
 3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 5 ימי עסקים. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – בעל האתר לא יוכל להתחייב להגעה עד 5 ימי עסקים. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.
 4. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, אך ההתחייבות שלהם הנה עד 14 ימי עסקים לכל היותר.
 5. בעל האתר אינו יכול לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות או של דואר ישראל.
 6. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. בעל האתר רשאי אך לא חייב לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא יהיה חייב בעל האתר לספקה.
 7. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.
 8. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

אחריות בעל האתר

 1. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את בעל האתר.
 3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
 4. בכל מקרה לא יישא בעל האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. בעל האתר אינו אחראי לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות השימוש המצורפות לפריט (ככל שמצורפות).
 6. בעל האתר לא יהיה אחראי לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של בעל האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותו של בעל האתר מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתו של בעל האתר מראש ובכתב.
 4. השם מורן אלחלל או Moran Alhalel וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של בעל האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
 5. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותו הבלעדית של בעל האתר.
 6. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 7. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוחות באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של בעל האתר.
 2. בעל האתר לא ימסור את פרטיי הלקוח, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין האתר או בעל האתר; (ג) אם יארגן בעל האתר את פעילותו במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של גוף אחר – בעל האתר יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל בעל האתר החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבעל האתר ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל בעל האתר חשד כי הלקוח ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל בעל האתר החשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם בעל האתר ו/או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות בעל האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של בעל האתר. ללקוחות לא תהיה טענה או דרישה כלפי בעל האתר בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
 3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת בעל האתר, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של בעל האתר או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שימצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי. שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של בעל האתר ולקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. בעל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 4. הלקוח מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 5. לקוחות: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות בעל האתר; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה בעל האתר יפעל בהתאם להוראה שנמסרה לו.